ارزیابی آثار جایزه بزرگ 2020

آثار تایید شده داوری مرحله نیمه نهایی

کد اثرمطلع اثر
کد اثرمطلع اثر